Szukasz czegoś?

Wciśnij enter aby wyszukać wpisaną frazę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. SF Adventure s.c. Zuzanna Sołtys Jan Sołtys ul. Grębałowska 17a/2 01-808 Warszawa (dalej „Administrator”) ogranicza zbieranie lub wykorzystywanie danych Użytkowników do minimum w celu poprawnego wyświetlania oraz korzystania z Usług udostępnianych w ramach Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Dane osobowe uzyskujemy wówczas, gdy zostaną nam one dobrowolnie przekazane przez użytkowników, np. przesłane na skrzynki kontaktowe, lub podczas utworzenia konta  Użytkownika w Systemie rezerwacji online na potrzeby korzystania z wybranych usług. Jeżeli postanowią Państwo dokonać rejestracji i / lub podać dane osobowe na naszych stronach internetowych, będziemy mogli kontaktować się z zarejestrowanymi użytkownikami, wykorzystując tym samym podane przez Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Dane osobowe nie będą wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że uzyskamy od Państwa zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa.
 3. Serwis gromadzi tylko te dane osobowe, które są konieczne do realizacji usług lub aktywności, na które użytkownicy wyrazili zgodę (np. działania marketingowe), a także te, które są konieczne wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 4. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji.

§ 2

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez  Użytkownika podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem wprowadzonych danych jest SF ADVENTURE s.c. Zuzanna Sołtys Jan Sołtys z siedzibą przy ul. Grębałowska 17a/2 01-808 Warszawa.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@snowflake.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do zadań IOD nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. prowadzenie procesu zapisu na wyjazd, udzielanie porad związanych z konfiguracją wyjazdów itp.
 4. Na zasadach określonych przez RODO  Użytkownik ma prawo do:
 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy,
 2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
 5. prawo skargi do organu nadzorczego, gdy  Użytkownik uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe  Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
 1. nazwisko i imiona  Użytkownika
 2. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestników imprezy turystycznej
 3. adres zameldowania na pobyt stały;
 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego  Użytkownika;
 6. adresy elektroniczne
 7. numery telefonów
 1. Powyższe dane Administrator będzie przetwarzał wyłącznie w celu realizacji imprezy turystycznej oraz wywiązania się przez Administratora. z obowiązków prawnych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 RODO. Obowiązki prawne wynikają z Ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami ministrów właściwych instytucji finansowych;
 2. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 3. O ile będzie się to wiązać z realizacją celu wskazanego w pkt. 6 podane dane osobowe będą udostępniane np. obiektom noclegowym, firmom ubezpieczeniowym, biurom karnetowym, trenerom narciarskim czy przewoźnikom. O ile zostanie wybrana opcja płatności online podane przez  Użytkownika dane osobowe będą udostępniane PayU S.A. w celu realizowania płatności.
 4. Podane przez  Użytkownika dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu wskazanego w pkt 5, przez 12 miesięcy po zakończeniu procesu zapisów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 20 lat na potrzeby kolejnych rezerwacji.
 5. Dostęp do podanych danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy Usługodawcy w celu realizacji imprezy wskazanej w pkt. 6, w tym zatrudnieni podczas wyjazdów trenerzy. Odbiorcami danych mogą być także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe korzystanie z Systemu rezerwacji online lub dostęp do informacji organizacyjnych przesyłanych w trakcie wyjazdu
 7. W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, w tym informacji handlowych (newsletter, oferty, informacje o promocjach, informacje prasowe) za pośrednictwem udostępnionych danych osobowych ‐ Państwa dane wykorzystywane będą w celu podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostarczeniem Państwa stosownej informacji. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku: wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 8. W przypadku tych Państwa, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie zamówionych informacji, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili wycofania zgody lub zakończenia działalności przez Administratora.

 

§ 3

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

 1. Strona snowflake.pl, zwana dalej „Serwisem” zapisuje pliki cookies na komputerach Użytkowników. Dzieje się tak ponieważ pliki cookies:
 1. pozwalają poprawić szybkość działania strony
 2. umożliwiają działanie niektórych funkcjonalności na stronie
 3. pozwalają gromadzić dane statystyczne
 1. Informujemy, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Informujemy, że będziemy je przetwarzać, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. Ponadto wykorzystujemy pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. Istnieją dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie się lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie polików cookies na swoim komputerze prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej.
 6. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Użytkownikami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. W Serwisie korzystamy z usług internetowych firm trzecich (Facebook, Google, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z naszą działalnością.
 7. Na podstawie pisemnej umowy powierzamy przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności spółce Artneo Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 10 (Budynek B2), 10-683 Olsztyn w celu prawidłowego wykonania przez ww. spółkę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem.